“60 ปี แห่งการสร้างสรรค์ประดิษฐกรรมสู่นวัตกรรม”

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จัดงานนิทรรศการ  มจพ.เทคโนนิทรรศน้อมเกล้า “60 ปี แห่งการสร้างสรรค์ประดิษฐกรรมสู่นวัตกรรม” มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เชิญชวนชมงานนิทรรศการทางวิชาการ มจพ.เทคโนนิทรรศน้อมเกล้า “60 ปี แห่งการสร้างสรรค์ประดิษฐกรรมสู่นวัตกรรม”  ระหว่างวันที่15-18 มีนาคม 2562 เนื่องในโอกาส ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สถาปนาครบรอบ 60 ปี โดยได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้า ฯ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิด และทอดพระเนตนิทรรศการทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ผลงานวิจัยสิงประดิษฐ์และนวัตกรรมต่างๆ ศ.ดร.สุชาติ   เซี่ยงฉิน อธิการบดี (คนกลาง) พร้อมด้วย รศ.ดร. เสาวนิต สุขภารังษี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (ซ้ายมือ) และ รศ.ดร.สมฤกษ์  จันทรอัมพร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ  (ขาวมือ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ร่วมแถลงข่าวงานนิทรรศการทางวิชาการ มจพ.เทคโนนิทรรศน้อมเกล้า “60 ปี แห่งการสร้างสรรค์ประดิษฐกรรมสู่นวัตกรรม”  งานแสดงนิทรรศการทางวิชาการ ที่จัดแสดงครบวงจรทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี […]