ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ มจพ. จัดสัมมนา DIGITAL BROADCAST TECHNOLOGY # 3 I

27-28 กุมภาพันธ์นี้
ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)
จัดงานสัมมนา DIGITAL BROADCAST TECHNOLOGY 2018 ครั้งที่ 3
ขึ้น ณ หอประชุมอเนกประสงค์ อาคารต่อเติมวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชั้น 1

27 กุมภาพันธ์ 2018
(09.00 – 16.00 น.)

ภาคเช้า
“เทคนิคการจัดระบบแสงบนเวที”
โดย คุณธนาฒย์ ปิติพรเทพิน

ภาคบ่าย
“การสื่อสารในยุคดิจิทัล 4.0”
โดย “เสือร้องไห้” กลุ่มศิลปินดังบนโลกออนไลน์

28 กุมภาพันธ์ 2018
(09.00 – 16.00 น.)

ภาคเช้า
“เทคนิคและแรงบันดาลใจในการผลิตรายการโทรทัศน์อย่างเป็นมืออาชีพ”
โดย คุณประจิตพล ตั้งศรีตระกูล

ภาคบ่าย
“TECH &INNOVOVATION FOR THAILAND 4.0”
โดย บัญญพนต์ พูลสวัสดิ์

ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถาม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พินันทา ฉัตรวัฒนา
โทร 02-555-2000 ต่อ 6330
หรือ 081-174-4881

Post Author: sathitk

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *