InfoComm Southeast Asia เลื่อนวันจัดงาน

เนื่องจากผลกระทบจากการระบาดของ Covid 19 ทางผู้จัดงาน InfoComm Southeast Asia 2020 จึงตัดสินใจเลื่อนการจัดงานออกไปเป็นวันที่ 9-11 กรกฏาคม 2020 สถานที่จัดงานยังคงเป็นที่เดิม BITEC บางนา ท่านสามารถดูรายละเอียดได้ตามลิ้งข้างล่างนี้ครับ http://www.infocomm-sea.com/en/pdf/IFSEA2020_Press_Release_Postponement.pdf