ACME Road Show Thailand 2018

ได้เปลี่ยนบรรยากาศ การจัดงานจากการมานั่งสัมนามาเป็นการจัดสถานที่ให้มีความคล้ายคลึงกับในสถานบันเทิง โดยใช้พื้นที่ของ นครินทร์เธียเตอร์ ชั้นสอง มาสร้างบรรยากาศเป็นแบบคลับ ซึ่งในงานได้ติดตั้งโคมไฟ ACME มากกว่าร้อยโคมและภายในงานมีการโชว์ DJ และได้มีการสนับสนุนจากผู้อุปการคุณมากมาย ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ต่างๆ ในงานระบบแสง จอภาพ และเครื่องเล่น DJ หรือโคมไฟต่าง ๆ อีกมากมาย

ได้เปลี่ยนบรรยากาศ การจัดงานจากการมานั่งสัมนามาเป็นการจัดสถานที่ให้มีความคล้ายคลึงกับในสถานบันเทิง โดยใช้พื้นที่ของ นครินทร์เธียเตอร์ ชั้นสอง มาสร้างบรรยากาศเป็นแบบคลับ ซึ่งในงานได้ติดตั้งโคมไฟ ACME มากกว่าร้อยโคมและภายในงานมีการโชว์ DJ และได้มีการสนับสนุนจากผู้อุปการคุณมากมาย ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ต่างๆ ในงานระบบแสง จอภาพ และเครื่องเล่น DJ หรือโคมไฟต่าง ๆ อีกมากมาย

Post Author: sathitk

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *