Zoom Mixing Contest 2020 by Fusion Far East

ด้วยบริษัท ฟิวชั่น ฟาร์อีสท์จากัด เป็นบริษัทนาเข้าและตัวแทนจาหน่าย ให้บริการในด้านระบบแสง สี เสียง กับลูกค้าในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อาทิ ประเทศไทย ลาว พม่า เวียดนาม และกัมพูชา เป็นต้น

มีความประสงค์จัดกิจกรรม“ZOOM MIXING CONTEST 20202020” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ที่มีความสนใจในด้านดนตรีและเครื่องเสียง ได้มีโอกาสแสดงความรู้ความสามารถและเพิ่มพูนทักษะอันจะเป็นประโยชน์ต่อไปในสายงาน รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน โดยการจัดประกวดครั้งนี้มุ่งเน้นที่ทักษะการใช้เครื่องบันทึกและมิกซ์เสียงจากผลิตภัณฑ์ ZOOM รุ่น Livetrak Series

และเพื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์แบรนด์ ZOOM ซึ่งเป็นหนึ่งในความภูมิใจของบริษัทฯ ที่มีอุปกรณ์ครอบคลุมครบครันสาหรับการใช้งานด้านดนตรี เครื่องเสียง และโปรดักชั่น อาทิ อุปกรณ์บันทึกเสียงคุณภาพสูงที่มีความหลากหลาย และอุปกรณ์ที่ทาได้ทั้งบันทึกและมิกซ์เสียงในตัว เป็นต้น ซึ่งจะช่วยให้การทางานเสียงมีความสะดวกมาก ใช้งานง่าย และได้งานที่มีคุณภาพระดับสากล

Post Author: sathitk